Inkoo Shipping Oy Ab

Ingå hamn är en privatägd, allmän, kommersiell hamn. Över hamnen transporteras årligen ungefär en miljon ton gods. All trafik till och från hamnen består av trampsjöfart,  ingen regelbunden linjetrafik.

Hamnen är en så kallad vinterhamn som är öppen för trafik året om. Isförhållandena är lätta under normala vintrar, och farleden är isfri nästan hela året.

Hamnen är specialiserad på att hantera och lagra torra bulkvaror. Hamnens konkurrensfördelar är de smidiga hanterings- och lagringsmöjligheterna, lång erfarenhet av bulkvaruhantering samt det fördelaktiga läget med goda sjöfarts- och vägförbindelser.

Om oss

Inkoon satama

Ingå hamn betjänar fartyg med tjänster såsom förtöjning och losskastning, bogsering, el, vatten, avfallshantering och miljötjänster samt isbrytning.

Vid ankomst till hamnen

Saapuminen satamaan

Fartyg, GOFREP, VTS, lotsning, Port@Net, anmälan till hamnen

Farleder

Väylät

Farleden börjar söder om fyren Häststen och är 13 meter djup. Hamnbassängen är U-formad. I bassängens inre ända, vid kaj 4, finns en för-/akterramp. På den östra sidan av kaj 3 finns en sidoramp.