Palvelut

Satama-alue

Satama tarjoaa aluspalveluja. Lisäksi lähialueella toimii useita erityisyrityksiä, jotka tarjoavat korjaus- ja huoltopalveluja aluksille. Näihin yrityksiin saa helpoiten yhteyden satamapalvelun / laivanselvityksen kautta.

Kiinnitys ja irroitus
Aluksen kiinnitys tai irroitus tulee tilata agentin kautta etukäteen. Ainostaan erikseen sopimalla sataman kanssa alus voi olla käyttämättä kiinnitys- ja irroituspalveluja.

Kiinnitys- ja irrotuspalvelun yhteydessä käytetään meri-VHF kanavaa 12.

Hinaus
Hinausavustus voidaan järjestää, mutta edellyttää tilausta etukäteen.

Sähkö
Satama voi toimittaa sähköä (380/220V 50Hz), max 63 A, aluksille laiturialueella.

Vesi
Satama toimittaa aluksille puhdasta juomavettä.

Inkoo Shipping Oy Ab on Suomen Satamaliiton jäsen.

 

Ahtauspalvelut

Ahtausosastomme tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaan rakennettuja lastinkäsittely- ja varastointipalveluja satamassa.

Satama on erikoistunut irtotavaralastien käsittelyyn ja on Suomen suurin erilaisten raakamineraalien ja maa-ainesten käsittelysatama.

Erilaisten materiaalien käsittelyä varten satamalla on kolme kiskonosturia a' 10 t, kaksi teloilla ja kaksi pyörillä liikkuvaa erikoisnosturia, jotka on suunniteltu erityisesti puutavaran, tukkien ja yksikkötavaroiden käsittelyyn mutta myös irtotavaran käsittelyyn. Lisäksi käytössä on pyöräkuormaajia, trimmauskoneita ja trukkeja.

Satamassa on kaksi ro-ro-ramppia: yksi (leveys 17 m) satama-altaan päässä lastaukseen/purkaukseen aluksen perän tai keulan kautta ja yksi (leveys 8 m) sivu-porttilastaukseen tai -purkaukseen.

Ahtausosasto työskentelee kahdessa vuorossa arkisin klo 06.00 - 14.00 ja klo 14.00 - 22.00.

Lastinkäsittelyyn liittyvissä toiminnoissa noudatetaan Yleisiä Satamaoperointiehtoja 2006.

Inkoo Shipping Oy Ab on Satamaoperaattorit ry:n jäsen.

 

Jäänmurto

Talvikuukausina jäänmurtajat avustavat aluksia mereltä satama-alueelle ja satama-alueelta merelle vallitsevien jäärajoitusten puitteissa. VTS, luotsiasema ja alueella olevat murtajat antavat tarvittavaa tietoja jäätilanteesta. Vallitsevista jäärajoituksista saa tietoa www-sivuilta (BaltIce). Satama huolehtii satama-alueen jäänmurrosta omaan lukuunsa. Mikäli satama-allas on murrettu ja aluksen ilmoitettu saapumisaika muuttuu niin oleellisesti, että murto-tapahtuma joudutaan uusimaan, joutuu alus itse maksamaan toisen murron kustannukset.

Kun alukselle on murrettu auki laiturin ääri, eikä se siitä huolimatta pääse laituriin tai pois laiturista, on aluksen turvauduttava avustukseen tai hinaukseen, jonka se itse joutuu kustantamaan.

 

Selvitys ja huolinta

Sorakuljetus

Yhtiö tarjoaa laivanselvityspalveluja Inkoossa ja sen lähisatamissa. Paraisten selvitysosasto tarjoaa laivanselvityspalveluja Paraisilla ja Paraisten lähisatamissa. Pitkäaikainen kokemus selvitystyössä ja satamassa läsnäolo ja kiinteä, jatkuva yhteistyö sataman muiden toimijoiden kanssa tarjoavat laivoille monia etuja kauempana sijaitseviin laiva-agentteihin verrattuna.

Inkoo Shipping Oy Ab on Suomen Laivameklariliitto r.y:n jäsen.

 

Ympäristö ja jätehuolto

Satama noudattaa Itämeren ympäristönsuojelukomission suosituksia ja määräyksiä koskien merien pilaamisen ehkäisemistä. Jätehuoltosuunnitelmaamme löytyy täältä
Merenkulun ympäristösuojelulaki edellyttää, että aluksien tulee jättää kaikki alusperäiset jätteet ja lastijätteet sataman vastaanottolaitteisiin MARPOL-yleissopimukseen perustuvien purkumääräysten mukaisesti. Aluksen on tehtävä ilmoitus vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai heti edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika kestää alle 24 tuntia. Ilmoituksella kerrotaan tulosatamalle minkälaisia alusperäisiä jätteitä ja lastijätteitä se on jättämässä. Ilmoitus tehdään Liikenteen turvallisuusviraston vahvistaman kaavan mukaisesti PortNet järjestelmään. Jäteilmoitus toimitetaan laivanselvitysosastolle sähköpostilla. Ilmoituksen perusteella tilataan palveluntuottajat niille jätteille, joille ei ole vastaanottopistettä satamassa.
Tämä ei koske alusjätteen jättöpakosta vapautettuja aluksia (todistus poikkeusluvasta on esitettävä satamalle).
Aluksilta peritään alusjätemaksu sataman jätehinnaston mukaisesti huolimatta siitä, jättääkö alus satamaan alusjätettä vai ei.

Kaikki päästöt mereen ovat kiellettyjä satama-alueella.

Satamalla on jätehuoltosuunnitelma ja ohjeet, jotka perustuvat lajiteltujen, kiinteiden jätteiden vastaanottoon. 
Jäteastioita on seuraaville jätejakeille:

 • metallijäte
 • lasipakkaukset
 • muovipakkaukset
 • muovipakkaukset
 • kiinteä öljyinen jäte
 • paperi
 • pahvi
 • ruokaöljy
 • biojäte
 • sekajäte
 • patterit /-akut
 • SER-jäte
 • maalit / liuottimet


JÄTEHUOLTO-OHJEET

Inkoo Shippingin ja Fortumin satamille on järjestetty yhteinen jätehuoltopiste. Aluksilta kerättävien jätteiden järjestelmä toimii siten, että laivanselvittäjä ilmoittaa, minkälaisia jätejakeita alus on jättämässä, jonka mukaan alukselle toimitetaan vastaavasti jäteastioita.

ONGELMAJÄTE, ÖLJYISET JÄTTEET TAI VAARALLISET JÄTTEET

Kaikki nämä jätelajit noudetaan suoraan alukselta annetun ennakkoilmoituksen mukaan (ilmoitus laivanselvittelijän kautta tai suoraan sataman liikenneosastolle:  inkooshp(at)inkooshipping.fi.

HARMAAT VEDET

Alusten jätevedet noudetaan suoraan alukselta tankkiautoihin annetun ennakkoilmoituksen mukaan (ilmoitus meklarin kautta tai suoraan sataman liikenneosastolle:inkooshp(at)inkooshipping.fi.

RUOKAJÄTTEET EU:N ULKOPUOLISESTA LIIKENTEESTÄ

Ruokajätteet aluksista jotka liikennöivät EU:n ulkopuolisista maista, kerätään suoraan aluksilta ennakkotilauksen mukaisesti (ilmoitus meklarin kautta tai suoraan sataman liikenneosastolle: inkooshp(at)inkooshipping.fi. Jäte kerätään keltaisiin astioihin toimitettavaksi hävitykseen.

Tulli

Satamassa toimii tulliasema (Eteläinen tullipiiri, Inkoon tulliasema; ei jatkuvasti miehitetty).