Tjänster

Hamnen

Utöver de sedvanliga tjänster som hamnen erbjuder finns det flere företag i närområdet som betjänar fartygen med reparations- och andra tjänster.
Lättast får man kontakt med dessa genom hamnkontoret eller agenterna.

Förtöjning och losskastning
Förtöjningng och losskastning bör beställas på förhand via agenterna. Att använda Inkoo Shippings personal vid förtöjning eller losskastning är obligatoriskt. Endast med separat avtal kan undantag tillåtas.

 

VHF-kanal 12 skall användas vid förtöjning, losskastning och manövrering i hamnen.

Bogserassistans
Assisterande bogser finns att tillgå, men bör beställas på förhand.

El
El kan levereras vid kajerna (380/220 V 50Hz, max 63 A).

Vatten
Färskvatten kan levereras vid kajerna.

Inkoo Shipping Ab är medlem i Finlands Hamnförbund

 

Stuveri

Stuveriet utför lasthantering och lagring av gods enligt kundens önskemål, och är specialiserat på att hantera bulkvaror. Ingå hamn är störst i Finland då det handlar om att hantera råmineraler, krossgrus och därav förädlade produkter.

För hantering av olika lastslag har stuveriet tre 10 tons hamnkranar (på skenor), samt två mobila specialkranar på larvfötter och två på hjul som är avsedda för trävaror, timmer och styckegods, men också lämpar sig för bulkvaror. Till utrustningen hör också hjullastare, maskiner för kortning i lastrum (Bobcats), och gaffeltruckar m.m.

Hamnen har två Ro-ro ramper. Den ena i hamnbassängens nordvästra ända, avsedd för lastning/lossning över för- eller akterramp (bredd 17 m), den andra för lastning/lossning genom sidoport (bredd 8 m).

Stuveriet arbetar normalt i två skift, måndag till fredag, kl. 06.00 - 14.00 och kl. 14.00 - 22.00.

Vid lasthantering tillämpas de allmänna hamnoperatörsvillkoren (Yleiset satamaoperointiehdot 2006/Hamnoperatörerna r.f.).

Inkoo Shipping är medlem i Hamnoperatörerna r.f.

 

Isbrytning

Vintertid assisterar Arctia Shipping Oy:s isbrytare fartygen från öppna havet till hamnområdet och vice versa, enligt rådande isförhållanden och restriktioner. VTS, lotsarna och isbrytarna i området ger aktuell information om isläget. Ytterligare information bl.a i form av israpporter, finns tillgänglig på Trafi:s webbplats (Baltice). Hamnområdets isbrytning ombesörjs av Inkoo Shipping. I de fall då ett fartygs ankomsttid fördröjs så mycket att redan överenskommen och utförd isbrytning måste upprepas, står fartygets redare för kostnaderna.

Fartyg är skyldiga att anlita bogerbåt för assistans eller bogsering på redarens bekostnad, om det inte, trots att isen redan brutits in till kajen, kan ankomma eller avgå från hamnen.

 

Klarering och spedition

Mäkleri- och speditionsavdelningen i Ingå utför skeppsklarering, förtullningar och andra speditionsuppdrag i Ingå och närliggande hamnar, liksom Pargas avdelningskontor i Pargas med omnejd. Våra fartygsagenter är synnerligen erfarna i sitt arbete, och samtliga är auktoriserade av Finlands skeppsmäklarförbund. Detta, närvaron i respektive hamn, samt den nära och kontinuerliga kontakten med hamnens övriga aktörer, ger klara fördelar för redaren som inte andra kan erbjuda.

Inkoo Shipping är medlem i Finlands Skeppsmäklarförbund r.f.

 

Milö och avfallshantering

Hamnen följer Skyddskommissionens för Östersjön rekommendationer och bestämmelser om förhindrandet av förorening av haven.

Alla slags utsläpp i havet är förbjudna inom hamnområdet.

Hamnen har en avfallshanteringsplan, och anvisningar för hantering av sorterat, fast avfall. Fast avfall bör sorteras i olika slag av avfall: brännbart avfall (papper, trä, papp, plast), metall, glas och blandat (osorterat) avfall.

ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANTERING

En avfallsstation avsedd för fartygens avfall finns mitt emot hamnbassängen. Vid stationen finns kärl för olika slags avfall:

metall, glas, brännbart avfall, blandat (osorterat) avfall (soptipp-/deponiavfall).

PROBLEMAVFALL SAMT OLJIGT ELLER FARLIGT AVFALL

Alla dessa typer av avfall tas om hand direkt från fartyget enligt förhandsanmälan (meddela via fartygsagenterna eller direkt till hamnkontoret e-post: inkooshp@inkooshipping.fi).

KÖKSAVFALL FRÅN FARTYG I TRAFIK UTOM EU

Köksavfall från fartyg i trafik utom EU avhämtas direkt från fartygen enligt förhandsanmälan (meddela via fartygsagenterna eller direkt till hamnkontoret e-post: inkooshp@inkooshipping.fi).

Vår avfallshanteringsplan finner du här för Inkoo Shippings kaj 3 och 4 samt Inkoo Shipping/Fortum kaj 1 och 2 (eng).

 

Tullen

En tullstation (Södra tulldistriktet, Ingå tullstation) finns på hamnområdet (dock inte fortlöpande bemannad).