Farleder

Farledsinformation

Farleden börjar söder om fyren Häststen och är 13 meter djup därifrån.

Samtliga djup vid normal vattennivå.

Farledens längd 18 nautiska mil
Farledens maximala djup 13 m
Maximalt djup på vändområde 9,5 m
Maximalt djup i hamnbassängen 7,8 m, 10 m ja 13 m
Hastighetsrekommendation I Fagerviken under 18,5 km/h och vid den södra spetsen av Jakob Ramsjö under 15 km/h
Ytterligare information om farleden och hamnen finns på Sjöfartsverkets farledskort, www.fma.fi.
Vattendensitet: I medeltal 1,005