Vid ankomst till hamnen

 

Fartyg

Hamnens huvudfarled går via Kallbådan i Porkala och Sommarö. Farleden börjar söder om fyren Häststen och fortsätter därifrån som en 13,0 meter djup farled, med maximal kapacitet för fartyg av Panamaxtyp. Farleden är upplyst. Innan kraftverkets kajer svänger farleden till hamnbassängen av mot nordost från huvudfarleden. Hamnen ligger i Fagerviken (60°01'N, 23°55'E). Kajdjupen är 7,8 m, 10,0 m och 13,0 m (MW).

I början av år 2010 trädde en förändring i EU:s svaveldirektiv 2005/33/EG* i kraft. Ändringen innebär att ett fartyg som ligger i en hamn inom unionen i över två timmar antingen måste använda ett bränsle med en svavelhalt på maximalt 0,1 % eller använda elförsörjning från land. Kraven gäller inte de fartyg som enligt given tidsplan ska ligga i hamn i mindre än två timmar. Med fartyg som ligger i hamn menas ett fartyg som är korrekt förtöjt eller förankrat i en hamn där lastning eller lossning sker, eller ett fartyg som väntar i hamn.

 

GOFREP

GOFREP är ett obligatoriskt rapporteringssystem för fartygstrafik på internationellt vatten inom Finska viken. Syftet med systemet är att främja säkerheten inom sjötrafiken, skydda den marina miljön samt övervaka att sjövägsreglerna efterföljs.

Mer detaljerade anvisningar finns på adressen GoFrep.

 

VTS, lotsning

VTS: uppgift är att följa, övervaka, ge råd till samt dirigera fartygstrafiken. Genom VTS-kanalen förmedlas information om trafikläget i området och vid behov ges anvisningar och order via kanalen. Lotsbeställningar görs via Finnpilot.

Ingå hör till sektor 2; VTS-kanal 09.

Lotsförmedlingen nås på telefonnummer +358 (0)400 907 977 eller via pilotorder.south@finnpilot.fi.

Mer information hittar du på internet, på adressen GoFrep.

Lotsen möter fartyget i Porkala vid 59°53'N 24°11,7'E.

Ankringsplats i Porkala 59°53'N 24°09E, ungefär en sjömil nordväst om Ingå 2.

 

Port@Net

Hamnen finns med i Port@Net, en webbtjänst som sköts av Sjöfartsverket med syfte att användas för att hjälpa fartyg i hamnärenden samt förse inblandade parter med information om hamnärenden och navigering.

Fartygets representant/rederiet uppmanas att förse hamnar och myndigheter med information via Port@Net.

 

Anmälan till hamnen

Rederiet, fartygets ägare, den som tar emot lasten eller dess representant ska – i så god tid som möjligt och senast ungefär en vecka innan skeppning – göra en förhandsanmälan om kommande fartyg/last så att man kan förbereda för plats och lasthantering.

Fartyg som anländer till hamnen, eller en representant för dessa, ska ge förhandsbesked om när fartyget anländer så tidigt som möjligt, men dock senast 24 timmar innan fartygets ankomst. Förhandsbeskedet lämnas via PortNet-systemet eller annan förhandsanmälan, som kan skickas via e-post till adressen inkooshp@inkooshipping.fi.

På samma sätt ska fartyget lämna en sjöfartsskyddsdeklaration 24 timmar innan fartyget anländer eller senast när fartyget lämnar föregående hamn via Portnet-systemet eller annat sjöfartsskyddsdeklarationsformulär, som kan skickas via e-post till adressen inkooshp@inkooshipping.fi.

Fartygets ankomst- och avgångsanmälan ska göras till hamnen direkt efter fartygets ankomst respektive avgång. Anmälan görs via Portnet-systemet eller på annat överenskommet sätt. Ankomst- och avfärdsanmälan kan skickas via e-post till adressen inkooshp@inkooshipping.fi.

 

Karta över hamnområdet

Alueen kartta Port and Terminal Information Book