Prislista för tjänster. Gäller fr.o.m. 1.1.2020.

ALLMÄNNA VILLKOR

 1. Hamnen tar ut en varuavgift för varor som fraktas över hamnen. Enligt lagstiftningen är avgiften densamma för inhemska varor som för export- och importprodukter.
 2. Betalningsansvarig för avgiften är lastens importör eller exportör. Den person, eller företaget som har betalningsansvar för avgiften, ska förse hamnen med nödvändiga uppgifter för fastställande av avgiften.
 3. Varuavgiften debiteras enligt bruttovikt, om inget annat meddelas.
 4. Varuavgift debiteras inte för:
      - behållare, pallar och andra transporttillbehör, som klassificeras som utrustning och inte som handelsvaror
      - varor som är ämnade för fartygets eget bruk

VARUAVGIFTER FÖR FRAKTTRAFIK

CN-klassCN-positionProduktnamn€/1000 kg
10 - 1210.03 - 12.12Spannmål, sockerbetor, växtprodukter1.00
2525.05 - 25.17Krossgrus, sand0.30
25, 3125.01 - 25.19, 31.01Råmineraler, salt, gödningsmedel0.65
26, 7226.01, 72.04Järnmalm, annan malm, skrot1.00
2727.01 - 27.15Kol, koks, torv0.70
27 27.10 - 27.15Olja1.10
25 - 2825.07, 28.00 - 28.10Kemikalier och kemiska produkter1.70
25, 3825.52, 38.16Cement, kalk, bränd kalk, industriella mineraler1.00
4444.01-09Trä, träprodukter0.80
44, 47, 4844.10-21, 47, 48Massaved, papper, plywood1.00
    
28-30, 42-51 Övriga produkter som inte nämns ovan2.14
Minimidebitering  50.00 / leverans

 

Priserna i listan är exklusive moms. Moms tillkommer enligt i kraft varande lagstiftning.

Hamnavgift för fartyg

Allmänna villkor

Hamnen tar ut en hamnavgift för alla fartyg som anlöper hamnen.

 1. Hamnavgiften baseras på fartygets nettodräktighet.
 2. Fartygets befälhavare, eller dennes representant skall ge nödvändiga uppgifter för fastställande av avgiften.
 3. Fartyg som använder hamnen som bas (trålare, bogserbåtar, yachter o.s.v.) debiteras hyra enligt en särskild taxa för kaj- eller vattenområdesplats.
 4. Bogserbåts-/pråmkombination debiteras enligt sammanlagd nettodräktighet.
 5. Fartyg som anländer till så kallad nödhamn debiteras inte.
 6. Hamnavgiften inkluderar inte avfallshantering eller vatten- eller elförsörjning. Avgifter för dessa anges separat.

Avgifter för fraktfartyg

Fraktfartyg och pråmar debiteras 0,50 € för varje nettoton.
Minimiavgiften är 300,00 €.

Avgifter för bogserbåtar, trålare m.m.

Bogserbåtar, trålare och båtar som sporadiskt kommer till hamnområdet utan att lossa eller lasta, debiteras på följande sätt efter fartygets längd:

Fartygets längdDebitering
Mindre än 15 m50,00 €
15 - 30 m80,00 €
Större än 30 m120,00 €

 

Vid reparation och service m.m.

Av fartyg som anländer till hamnen för reparation eller service, eller för att byta besättning, utan att lossa eller lasta, debiteras 40 % av avgiften.
Minimiavgiften är 120,00 €.

Övriga villkor

Priserna är exklusive moms. Moms tillkommer enligt i kraft varande lagstiftning.

Förtöjning och losskastning

Allmänna villkor

 1. Förtöjning och losskastning bör beställas på förhand. Av säkerhetsskäl får förtöjning och losskastning utföras endast med personal som hamnen godkänt.
 2. Avgiften baseras på fartygets nettodräktighet. Avgift för förtöjning och losskastning debiteras separat.
 3. Fartyg som inte gjort förhandsanmälan om förtöjning och losskastning, och som anländer eller avgår mer än en timme avvikande från förhandsanmälan, debiteras en högre avgift.
 4. Förtöjningen anses vara påbörjad när fartygets första tross ges i land, och avslutad när den sista trossen har lossats från kajen.

 

Fartygets dräktighet NTMån - Fre 07:30-22:30 €Mån - Fre 22:30-07:30 €Fre - Mån 22:30 - 07:30 €
1- 1499125.00185.00260.00
1500 - 2999141.00269.00382.00
3000 - 4499174.00357.00497.00
4500 - 5999281.00444.00622.00
6000 - 9999449.00532.00648.00
>10000578.00690.00818.00
Väntetid / t60.0097.00135.00

 

Priserna är exklusive moms. Moms tillkommer enligt i kraft varande lagstiftning.

AVGIFTER FÖR DRICKSVATTEN

Allmänna villkor

Dricksvatten levereras via vattenposter på kajen. Tjänsten är tillgänglig måndag–fredag kl. 07:00–23:00.

Avgift för dricksvatten

 • Vatten: 4,30 €/m³
 • Minimiavgift: 43,00 €
 • Leverans av vatten utom ordinarie tid: 85,00 €/timme

Avgifterna är exklusive moms. Moms tillkommer enligt aktuell lagstiftning.

AVFALLSAVGIFT FÖR FARTYG

Allmänna villkor

Avgiften baseras på fartygets nettodräktighet.

Hamnen har ett sorteringssystem för torrt, fast avfall. Fast avfall delas in i följande kategorier:

brännbart (papper, kartong, trä, plast), metall, glas, deponiavfall (osorterat, blandat avfall för deponi).

Oljigt avfall (oljeavfall från maskinrum, slagvatten, slam) och avloppsavfall hämtas med tankbil.

Ett fartyg som tänker lämna avfall ska rapportera detta 24 timmar innan ankomst till hamnen. Om resan till Kantvik tar kortare tid än 24 timmar, ska rapporten skickas så snabbt som möjligt efter avgång från föregående hamn. I rapporten ska följande framgå: kvalitet och mängd på avfallet i fråga, hur mycket avfall som blir kvar på båten samt namn på föregående och nästa hamn.

Ett fartyg som Trafi (Trafiksäkerhetsverket) har befriat från den obligatoriska avfallsavgiften, debiteras inte enligt tariff för avfallshantering.

Om ett fartyg som är befriat från avfallsavgift vill lämna sitt avfall i hamnen, tar hamnen emot, och hanterar det på rederiets bekostnad. I sådana fall debiterar hamnen enligt tariff, med 20 % påslag för allmänna omkostnader.

Matavfall från fartyg i trafik på tredje land

Matavfall från fartyg som kommer till hamnen från ett land utanför EU avhämtas direkt från fartygen enligt förhandsanmälan. Avfallet skall vara packat i gula säckar (tillhandahålls av hamnen) och transporteras till vidare behandling.

Problemavfall eller farligt avfall

Farligt avfall avhämtas från fartyget enligt förhandsanmälan. För hantering av problemavfall debiteras enligt de faktiska kostnaderna med ett påslag på 20 % för allmänna omkostnader.

AVGIFTER FÖR AVFALLSHANTERING

Avgiften för avfallshantering baseras på fartygets nettodräktighet.

Torrt, fast avfall
Minimiavgift
Maximiavgift

0,07 €/NT
60,00 €
140,00 €

Oljehaltigt avfall från maskinrum, slagvatten, slam (max 12 m³, för överskridande mängd debiteras extra)0,20 €/NT
Avlopps-/avfallsvatten0,05 €/NT
Minimiavgift45,00 €

 

Avgifterna är exklusive moms. Moms tillkommer enligt aktuell lagstiftning.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Stuvare50 €/h
Arbetsledare eller sakkunnig (vid behov)65 €/h
Extra avgift, Truck (eller motsvarande, t.ex. Bobcat)30 €/h
Extra avgift, Hjullastare eller mindre kran (MSK 60)50 €/h
Extra avgift, Kran (Hamnkran, MSK 140)70 €/h

 

Normal arbetstid på vardagar 07.00 – 23.00. Minimiavgift är 2 timmar.

Utanför arbetstid är minimiavgiften 4 timmar och faktureras enligt övertidspris.